Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την παράταση του καθεστώτος προσωρινής προστασίας για τους Ουκρανούς που εγκαταλείπουν τη χώρα τους λόγω της ρωσικής εισβολής, έως τις 4 Μαρτίου 2026.

Σήμερα στην ΕΕ φιλοξενούνται περίπου 4,2 εκατομμύρια Ουκρανοί που επωφελούνται από το καθεστώς προσωρινής προστασίας.

Η Επιτροπή τονίζει ότι δεδομένων των συνεχιζόμενων ρωσικών επιθέσεων στις αστικές και ζωτικής σημασίας υποδομές σε ολόκληρη την Ουκρανία, δεν υπάρχουν επί του παρόντος ασφαλείς και ανθεκτικές συνθήκες για την επιστροφή των ανθρώπων στην πατρίδα τους. Ως εκ τούτου, θεωρεί ότι οι λόγοι για την προσωρινή προστασία εξακολουθούν να υφίστανται και ότι θα πρέπει να παραταθεί για ακόμη ένα έτος ως αναγκαία και κατάλληλη απάντηση στην τρέχουσα κατάσταση.

Η Οδηγία για την Προσωρινή Προστασία παρέχει άμεση προστασία και πρόσβαση σε δικαιώματα στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διαμονής, πρόσβασης στην αγορά εργασίας, κοινωνικής πρόνοιας, ιατρικής και άλλης βοήθειας. Βοηθά επίσης τα κράτη μέλη να διαχειρίζονται τις αφίξεις με τακτικό και αποτελεσματικό τρόπο.

Η Επιτροπή θα παρουσιάσει την πρόταση στους Υπουργούς στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις 13 Ιουνίου. Στη συνέχεια, εναπόκειται στο Συμβούλιο να εγκρίνει επίσημα την πρόταση.

Η ΕΕ ενεργοποίησε την Οδηγία Προσωρινής Προστασίας στις 4 Μαρτίου 2022 με ομόφωνη απόφαση των κρατών μελών. Παρατάθηκε αυτόματα κατά ένα έτος και παρατάθηκε περαιτέρω για άλλο ένα έτος από το Συμβούλιο, έως τις 4 Μαρτίου 2025.