Σε υποχρέωση φύτευσης και συντήρησης -καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους- φυτών συμβατών με τη βλάστηση της περιοχής, περιμετρικά της εγκατάστασης, υπόκεινται οι φωτοβολταϊκοί  σταθμοί, ενώ σε έργα μεγάλου μεγέθους η φύτευση προβλέπεται και εντός των πολυγώνων του σταθμού, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε σχέδιο Υπουργικής Απόφασης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η παραπάνω υποχρέωση προβλέπεται στο άρθρο 52 «Υποχρέωση φύτευσης σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς», του ν. 5069/2023 (Α’ 193), ενώ οι απαιτήσεις και οι λεπτομέρειες ρυθμίζονται με Υπουργική Απόφαση.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προετοίμασε σχέδιο Απόφασης, με το οποίο ρυθμίζονται:

  • οι επιφάνειες φύτευσης,
  • τα είδη και ύψη των φυτών,
  • η διαδικασία έγκρισης των παραμέτρων της φύτευσης,
  • οι έλεγχοι και οι σχετικές κυρώσεις.

Τι προβλέπει το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, το ελάχιστο πλάτος της ζώνης φύτευσης είναι 4 μέτρα και κλιμακώνεται μέχρι τα 10 μέτρα για μεγαλύτερες μονάδες, ενώ όταν το εμβαδόν της υπερβαίνει τα 70 στρέμματα, τότε επιπροσθέτως της περιμετρικής φύτευσης απαιτείται εσωτερική φύτευση του 5% της έκτασης του, με είδη φυτών και σε θέσεις που θα υποδειχθούν από τη φυτοτεχνική μελέτη.

Τα υψηλότερα είδη δένδρων και θάμνων εγκαθίστανται προς το εξωτερικό του έργου, ενώ σε πιο εσωτερικές ζώνες εγκαθίστανται χαμηλότερου ύψους είδη, προκειμένου να μειώνεται η σκίαση των φωτοβολταϊκών πλαισίων.

Τα είδη δένδρων και θάμνων που θα επιλεγούν δια της φυτοτεχνικής μελέτης θα πρέπει να είναι ταχείας ανάπτυξης και κατά το δυνατόν βραδύκαυστα. Στη φυτοτεχνική μελέτη:

  • επιλέγονται είδη συμβατά με τη φυτοκοινωνία της περιοχής του έργου και κατάλληλα για το έδαφος και το διαθέσιμο νερό στις θέσεις φύτευσής τους, κατόπιν κατάλληλης τεκμηρίωσης,
  • αποφεύγεται η επιλογή ενός μόνο είδους δένδρου ή θάμνου και προτείνονται μίξεις ειδών που προσεγγίζουν κατά το δυνατόν τις φυσικές αντίστοιχες διαπλάσεις που έχουν αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή του έργου
  • είναι δυνατή η επιλογή μη καλλωπιστικών δένδρων και θάμνων για μέρος ή το σύνολο της φύτευσης, εφόσον, πρώτον, καλύπτονται οι απαιτήσεις των δύο προηγούμενων άρθρων, δεύτερον, οι εκτάσεις υποδοχής είναι γεωργικού χαρακτήρα και, τρίτον, η καλλιέργεια των εν λόγω ειδών έχει δοκιμασμένα επιτευχθεί στην περιοχή του έργου.

Διαδικτυακή διαβούλευση 10 ημερών

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης,  καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν σε δημόσια, διαδικτυακή διαβούλευση, 10 ημερών, καταθέτοντας τις προτάσεις τους στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (e-mail: [email protected]) έως τις 19 Μαΐου 2024.