Τι πρέπει να κάνουν οι ασφαλισμένοι

Αυστηρή προειδοποίηση προς τους συμβεβλημένους παρόχους, οι οποίοι δεν τηρούν τους όρους των συμβάσεων που έχουν συνυπογράψει με τον Οργανισμό, απευθύνει ο ΕΟΠΥΥ. Με ανακοίνωσή του ο Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας, ενημέρωνει τους συμβεβλημένους παρόχους του ΕΟΠΥΥ ότι πλέον, με το άρθρο 69 του ν. 5102/2024 (Α’ 55) προβλέπεται η αυτοδίκαιη λύση των συμβάσεων παρόχων σε περίπτωση εκ μέρους τους άρνησης παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης των παραπεμπτικών σε δικαιούχους περίθαλψης του ΕΟΠΥΥ.

Συγκεκριμένα, οι συμβάσεις παρόχων με τον ΕΟΠΥΥ, οι οποίοι αρνούνται την παροχή υπηρεσιών ή την εκτέλεση των παραπεμπτικών σε δικαιούχους περίθαλψης του ΕΟΠΥΥ κατά παράβαση των όρων των συναφθεισών συμβάσεων και της υπό στοιχεία ΓΠ 80157/31.10.2018 κοινής απόφασης των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Υγείας με θέμα «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ» (Β΄4898) λύονται αυτοδικαίως και αζημίως για τον ΕΟΠΥΥ και οι πάροχοι αποκλείονται της δυνατότητας σύναψης νέας σύμβασης για διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία διαπίστωσης της παράβασης. Η λύση της σύμβασης διαπιστώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Συμβάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ορανισμός καλεί τους συμβεβλημένους παρόχους ΕΟΠΥΥ, να τηρούν απαρέγκλιτα τους όρους των συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ και την κείμενη νομοθεσία, ακολουθώντας τις οδηγίες και τις συστάσεις που γίνονται από τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού με σκοπό την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των δικαιούχων του.

Τέλος ενημερώνονται οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ ότι σε περίπτωση άρνησης παροχής υπηρεσιών ή μη εκτέλεσης παραπεμπτικών, μπορούν να ενημερώνουν ηλεκτρονικά τη Δ/νση Συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ στο e-mail: [email protected] προκειμένου να προβεί στις περαιτέρω κατά νόμο ενέργειες.

 healthview.gr