Την Μ. Τρίτη 30.04.2024 στις 11:00 π.μ. θα διεξαχθεί η ηλεκτρονική κλήρωση της παρ. 8 του αρ. 3 της  υπ αρ. 62818/2022 (Β΄1086) απόφασης και της παρ. 8 του αρ. 3 της υπ’  αρ. 363025/2023 (Β΄6931) απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών για την αντικατάσταση Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) -ΤΑΞΙ αυτοκινήτων με αντίστοιχα ΕΔΧ-ΤΑΞΙ οχήματα από 6 έως 9 θέσεων για τις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.


Ανακοινώνεται ότι την Μ. Τρίτη 30 Απριλίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ. θα διεξαχθεί στο γραφείο 305 (γραφείο Δ/ντή Επιβατικών Μεταφορών) στον 3ο όροφο του κτιρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου) η ηλεκτρονική κλήρωση της παρ. 8 του αρ. 3 της  υπ’ αρ. 62818/2022 (Β΄1086) απόφασης και της παρ. 8 του αρ. 3 της υπ’ αρ. 363025/2023 (Β΄6931) απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του αρ. 68 του ν. 4850/2021 (Α΄208),  για την αντικατάσταση Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) -ΤΑΞΙ αυτοκινήτων με αντίστοιχα ΕΔΧ -ΤΑΞΙ αυτοκίνητα από 6 έως 9 θέσεων για τις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Α 891/92/12-02-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΑ1-6ΙΥ) απόφαση του Γεν. Γραμματέα Μεταφορών, όπως ισχύει, τυχόν ενδιαφερόμενοι δύνανται να παρίστανται στις ανωτέρω ηλεκτρονικές κληρώσεις ως παρατηρητές χωρίς δικαίωμα παρέμβασης επί της διαδικασίας.