Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) ενημερώνει τους φορείς που ενδιαφέρονται να λάβουν από την Υπηρεσία επιστολή υποστήριξης προκειμένου να υποβάλουν πρόταση για ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα, ότι το σχετικό αίτημα θα πρέπει αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την καταληκτική προθεσμία υποβολής της πρότασης.

Προκειμένου να εξεταστεί από τη ΓΓΠΠ, το αίτημα είναι απαραίτητο να εμπεριέχει την περιγραφή του προγράμματος, καθώς και την προστιθέμενη αξία για τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας.

Σε περίπτωση έγκρισης μιας υποβληθείσας πρότασης που συνοδεύεται από επιστολή υποστήριξης από τη ΓΓΠΠ, ο έχων υποβάλει αρμόδιος φορέας παρακαλείται να ενημερώνει τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σχετικά με την εν λόγω εξέλιξη στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση.