Αλέξης Καλοκαιρινός: «Μεθοδικά, ομαδικά και συντονισμένα, για το Ηράκλειο της νέας εποχής» 

Τις αναλυτικές αρμοδιότητες και τα πεδία δράσης των Αντιδημάρχων και των Εντεταλμένων Συμβούλων του Δήμου Ηρακλείου ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός.

Πρόκειται για μια κατανομή που έγινε με γνώμονα την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Δημοτικής Αρχής, ενώ ταυτόχρονα εκφράζει και τη νέα φιλοσοφία στη δημοτική διοίκηση και στην ευρύτερη λειτουργία του Δήμου Ηρακλείου.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, επισημαίνει: «Μεθοδικά, ομαδικά και συντονισμένα, ξεκινήσαμε να εργαζόμαστε για το Ηράκλειο της νέας εποχής. Με σοβαρότητα, γνώση της πραγματικότητας και των δεδομένων. Αλλά και με συναίσθηση της ευθύνης και των προσδοκιών των Δημοτών που καλούμαστε να υπηρετήσουμε.». 

Αναλυτικά η Απόφαση Δημάρχου:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, από το άρθρο 5 του ν.4623/2019 (Α’ 134), από το άρθρο 47 του ν.4647/19 (Α’ 204), το άρθρο 3 του ν. 5056/23 και το άρθρο 118 του ν. 5079/23.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 4. Το άρθρο 30 του ν. 5056/23 (σχ. η με αριθμό 5351/29-12-2023 βεβαίωση ΔΗΚΕΗ και η με αριθμό 7327/27-12-2023 βεβαίωση ΔΟΠΑΦΜΑΗ)
 5. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
 6. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1333/110822/27.12.2023: «Αντιδήμαρχοι»
 7. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2021 (Ελληνική Στατιστική Αρχή 2846 / Β4 – 461/21.04.2023) για τον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 179.302 κατοίκους.
 8. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 2122/ τ. Β’ / 2011) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Α. Ορίζουμε  τους Αντιδημάρχους του Δήμου Ηρακλείου με θητεία εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και συγκεκριμένα από 03.01.2024 μέχρι 31/12/2024, μεταβιβάζοντας σε αυτούς την άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων, που προβλέπονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ως εξής:

 1. Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, τον δημοτικό σύμβουλο Νικόλαο Γιαλιτάκη, με αναπληρωτή του, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον Γεώργιο Τσαγκαράκη, και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ.:

α) Της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης:

 1. Του Τμήματος Μελετών, Προγραμματισμού και Ανακύκλωσης (άρθρο 11.1)
 2. Του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών (άρθρο 11.2)
 3. Του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων Καθαριότητας (άρθρο 11.3)

β) Από την Διεύθυνση Συντήρησης και Αυτεπιστασίας

 1. Του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων (άρθρο 17.6)

γ) Από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Εμπορίου

 1. Του Τμήματος Περιβάλλοντος (άρθρο 9.4)
 2. Του Τμήματος Μελετών και Συντήρησης Πρασίνου (άρθρο 9.5)

δ) Του Τομέα Οικολογίας, Ενέργειας και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας.

 1. Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Διοίκησης και Προγραμματισμού, την δημοτική σύμβουλο Ιωάννα Καλονάκη, με αναπληρωτή της όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον Γεώργιο Αγριμανάκη, και της μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ.:

α) Της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών:

 1. Του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης (άρθρο 14.1)
 2. Του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (άρθρο 14.2)
 3. Του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού (άρθρο 14.3)
 4. Του Τμήματος Ληξιαρχείου (άρθρο 14.4)
 5. Του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης (άρθρο 14.5)
 6. Του Τμήματος Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης (άρθρο 14.6)

β) Από την  Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

 1. Του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πολιτών (άρθρο 18.1)
 2. Του Τμήματος Εσωτερικής Ανταπόκρισης (άρθρο 18.2)
 3. Του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη (για θέματα ΚΕΠ) των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών με έδρα τη Νέα Αλικαρνασσό (άρθρο.19.1)
 4. Του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη (για θέματα ΚΕΠ) των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών με έδρα τον Άγιο Μύρωνα (άρθρο 20.1)
 5. Του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη (για θέματα ΚΕΠ) των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών με έδρα το Βενεράτο (άρθρο 21.1)
 6. Του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη (για θέματα ΚΕΠ) των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών με έδρα τον Προφήτη Ηλία (άρθρο 22.1).

γ) Της  Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής:

 1. Του Τμήματος Προγραμματισμού και Οργάνωσης (άρθρο 8.1)
 2. Του Τμήματος Πιστοποίησης και Εφαρμογής Συστημάτων Ποιότητας – Αποτελεσματικότητας (άρθρο 8.2)
 3. Του Τμήματος Πληροφορικής Επικοινωνιών και Διαφάνειας (άρθρο 8.3)
 4. Του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (άρθρο 8.4)

Την εποπτεία και ευθύνη των διοικητικών θεμάτων των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών.

Τα θέματα που αφορούν το θεσμό κοινωφελούς εργασίας.

Την αναπλήρωση των ληξιάρχων των Δημοτικών  Ενοτήτων Ηρακλείου, Νέας Αλικαρνασσού, Γοργολαϊνη, Παλιανής, Τεμένους.

 1. Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Οικονομικών & Ανάπτυξης της Τοπικής Οικονομίας, τον δημοτικό σύμβουλο Γεώργιο Αγριμανάκη, με αναπληρωτή του όταν απουσιάζει ή κωλύεται, την Ιωάννα Καλονάκη, και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ.:

α) Της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, και ειδικότερα:

 1. Του Τμήματος Προϋπολογισμού (άρθρο 15.1)
 2. Του Τμήματος Εκκαθάρισης Δαπανών (άρθρο 15.2)
 3. Του Τμήματος Διπλογραφικού (άρθρο 15.3)
 4. Του Τμήματος Ταμείου (άρθρο 15.4)
 5. Του Τμήματος Ελέγχου Προσόδων (άρθρο 15.5)
 6. Του Τμήματος ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού (άρθρο 15.6)
 7. Του Τμήματος Ταμειακής Βεβαίωσης – Εισπράξεων – Κοινοποιήσεων Φορολογητέας Ύλης (άρθρο 15.8)
 8. Του Τμήματος Προμηθειών – Δημοπρασιών (άρθρο 15.9)
 9. Του Τμήματος Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων (άρθρο 15.10)
 10. Του Τμήματος Δημοτικών Κοιμητηρίων (άρθρο 15.11)

Τη μέριμνα για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Τεχνικών  Υπηρεσιών.

Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

β) Από την  Διεύθυνση Περιβάλλοντος Αγροτικής Ανάπτυξης και Εμπορίου, και ειδικότερα από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων (άρθρο 9.3) τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Τον προσδιορισμό των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και εγκατάσταση καταστημάτων και επιχειρήσεων, τους όρους λειτουργίας και εγκατάστασής των, όπως καθορίζονται από την νομοθεσία και τους αντίστοιχους υγειονομικούς κανονισμούς και διατάξεις.

Τον προσδιορισμό των όρων και των ωρών μουσικής σε καταστήματα και τη χρήση μουσικών οργάνων.

Την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων.

Την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Την εγκατάσταση και λειτουργία κινηματογράφων, θεάτρων και παρεμφερών επιχειρήσεων και την διενέργεια των προβλεπόμενων επιθεωρήσεων.

Την ίδρυση υπεραγορών λιανικού εμπορίου.

Την ίδρυση και λειτουργία παιδότοπων.

Τη διενέργεια διαφήμισης και τον καθορισμό των όρων και προδιαγραφών, την τοποθέτηση πλαισίων υπαίθριας διαφήμισης.

Την εφαρμογή των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήμισης.

γ) Από την Διεύθυνση Παιδείας – Πολιτισμού και Νέας Γενιάς

 1. Του Τμήματος Τουρισμού (άρθρο 13.6)
 1. Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Δημοτικής Περιουσίας, την δημοτική σύμβουλο Στυλιανή Αρχοντάκη – Καλογεράκη, με αναπληρωτή της όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον Γεώργιο Σισαμάκη, και της μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ.:

α) Της Διεύθυνσης Πολεοδομίας:

 1. Του Τμήματος Πολεοδομικών Μελετών (άρθρο 10.1)
 2. Του Τμήματος Τοπογραφικών – Πολεοδομικών Εφαρμογών και Απαλλοτριώσεων (άρθρο 10.2)
 3. Του Τμήματος Οικοδομικών Αδειών και Ελέγχου (άρθρο 10.3)
 4. Του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών (άρθρο 10.4)
 5. Του Τμήματος Τεχνικού Αρχείου – Μηχανοργάνωσης- Εξυπηρέτησης Πολιτών (άρθρο 10.5)

β) Από την  Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 1. Του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας (15.7)

γ)  Από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Μελετών

 1. Του Τμήματος Προστασίας κα Ανάδειξης Παλιάς Πόλης, Οικιστικών Συνόλων και Ενετικών Τειχών (άρθρο 16.7)
 1. Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, τον δημοτικό σύμβουλο Γεώργιο Σισαμάκη, με αναπληρωτή του όταν απουσιάζει ή κωλύεται, την Στυλιανή Αρχοντάκη – Καλογεράκη, και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ.:

α) Της  Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Μελετών, και ειδικότερα:

 1. Του Τμήματος Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο (άρθρο 16.1)
 2. Του Τμήματος Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (άρθρο 16.2)
 3. Του Τμήματος Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων (άρθρο 16.3)
 4. Του Τμήματος Έργων Υπαιθρίων Χώρων (άρθρο 16.4)
 5. Του Τμήματος Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών (άρθρο 16.5)
 6. Του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων – Ενεργειακής Διαχείρισης και Αδειοδοτήσεων (άρθρο 16.6)

β) Της Διεύθυνσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας, και ειδικότερα

 1. Του Τμήματος Συντονισμού και Διεκπεραίωσης Αιτημάτων (άρθρο 17.1)
 2. Του Τμήματος Δημοτικών και Σχολικών Κτιρίων (άρθρο 17.2)
 3. Του Τμήματος Οδοποιΐας (άρθρο 17.3)
 4. Του Τμήματος Κοινοχρήστων Χώρων (άρθρο 17.4)
 5. Του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού και Σήμανσης (άρθρο 17.5)
 1. Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας τον δημοτικό σύμβουλο Γεώργιο Τσαγκαράκη, με αναπληρωτή του όταν  απουσιάζει ή κωλύεται, τον Νικόλαο Γιαλιτάκη, και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες, σύμφωνα με τον ΟΕΥ:

α) Της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης:

 1. Του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής – Καινοτόμων Δράσεων – Δημόσιας Υγείας και Ισότητας των δύο φύλων (άρθρο 12.1)
 2. Του Τμήματος Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων με έδρα της 1η Δημοτική Κοινότητα (άρθρο 12.2)
 3. Του Τμήματος Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων με έδρα την 2η Δημοτική Κοινότητα (άρθρο 12.3)
 4. Του Τμήματος Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων με έδρα της 3η Δημοτική Κοινότητα (άρθρο 12.4)
 5. Του Τμήματος Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων με έδρα την 4η Δημοτική Κοινότητα (άρθρο 12.5)
 6. Του Τμήματος Εφαρμογής Επιδοματικής Πολιτικής και Ελέγχου (άρθρο 12.6)
 7. Του Τμήματος Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων με έδρα την Νέα Αλικαρνασσό (άρθρο 19.2), του Γραφείου Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων με έδρα τον Άγιο Μύρωνα (άρθρο 19.2α), του Γραφείου Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων με έδρα το Βενεράτο (άρθρο 19.2β), του Γραφείου Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων με έδρα τον Προφήτη Ηλία (άρθρο 19.2γ)

β) Από την Διεύθυνση Παιδείας – Πολιτισμού και Νέας Γενιάς, και ειδικότερα από το Τμήμα Πολιτισμού – Αθλητισμού, Νέας Γενιάς  – Εθελοντισμού – ΚΕΣΑΝ, την λειτουργία και επίβλεψη του Κέντρου Συμβουλευτικής Αγωγής Νέων (ΚΕΣΑΝ) (άρθρο 13.2).

7.Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Πολιτισμού την δημοτική σύμβουλο Ειρήνη Παπαδάκη – Σκαλίδη, με αναπληρωτή της, όταν  απουσιάζει ή κωλύεται τον Αντώνιο Περισυνάκη, και της μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ.:

α) Από την Διεύθυνση Παιδείας – Πολιτισμού και Νέας Γενιάς

 1. Του Τμήματος Βικελαίας Βιβλιοθήκης (άρθρο 13.1)
 2. Από το Τμήμα Πολιτισμού – Αθλητισμού, Νέας Γενιάς – Εθελοντισμού – ΚΕΣΑΝ, τα θέματα Πολιτισμού και διαχείρισης των αιθουσών και χώρων Πολιτισμού (άρθρο 13.2)
 3. Του Τμήματος Μουσικής Παιδείας (άρθρο 13.5)

β) Από την  Διεύθυνση Συντήρησης και Αυτεπιστασίας, το Γραφείο Φροντίδας Αδέσποτων Ζώων (άρθρο 17.7)

γ) Των οργανικών μονάδων του καταργούμενου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία ΔΗΚΕΗ.

 1. Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Παιδείας τον δημοτικό σύμβουλο Αντώνιο Περισυνάκη, με αναπληρωτή του όταν απουσιάζει ή κωλύεται, την Ειρήνη Παπαδάκη – Σκαλίδη, και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ.:

α) Από την  Διεύθυνση Παιδείας – Πολιτισμού και Νέας Γενιάς

 1. Του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης (άρθρο 13.3)
 2. Του Τμήματος Φύλαξης και Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων (άρθρο 13.4)

β) Των οργανικών μονάδων του καταργούμενου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία ΔΟΠΑΦΜΑΗ.

 1. Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας τον δημοτικό σύμβουλο Γεώργιο Καραντινό, με αναπληρωτή του όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον Εμμανουήλ Χαιρέτη, και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες, σύμφωνα με τον ΟΕΥ:

Από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Εμπορίου, το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 9.6)

 1. Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας, Αποκέντρωσης & Ανάπτυξης της Υπαίθρου τον δημοτικό σύμβουλο Εμμανουήλ Χαιρέτη, με αναπληρωτή του όταν  απουσιάζει ή κωλύεται, τον Γεώργιο Καραντινό, και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ.:

α) Της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας (άρθρο 7):

 1. Του Τμήματος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Διοικητικής Μέριμνας
 2. Του Τμήματος Γενικής Αστυνόμευσης

β) Από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Εμπορίου

 1. Του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης (άρθρο 9.1)
 2. Του Τμήματος Ζωϊκής Παραγωγής και Αλιείας (άρθρο 9.2)
 3. Από τα αντικείμενα του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων (άρθρο 9.3), οτιδήποτε αφορά στην λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου εν γένει (λαϊκές αγορές, στάσιμο εμπόριο).

 γ) Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων και τους Προέδρους των Κοινοτήτων και τον συντονισμό τους με τους καθ’ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους.

 δ)  Την εποπτεία και τον συντονισμό όλων των θεμάτων της άρδευσης.

 1. Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Εθελοντισμού (άμισθη) την δημοτική σύμβουλο Φιλαρέτη Δαφέρμου – Χρονάκη, με αναπληρωτή της όταν  απουσιάζει ή κωλύεται, τον  Ιωάννη Τσαπάκη,  και της μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες, σύμφωνα με τον ΟΕΥ:

Από την  Διεύθυνση Παιδείας – Πολιτισμού και Νέας Γενιάς, και ειδικότερα από το Τμήμα Πολιτισμού – Αθλητισμού, Νέας Γενιάς  – Εθελοντισμού – ΚΕΣΑΝ, τα  θέματα Εθελοντισμού  (άρθρο 13.2).

 1. Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Αθλητισμού (άμισθο) τον δημοτικό σύμβουλο Ιωάννη Τσαπάκη με αναπληρωτή του όταν απουσιάζει ή κωλύεται, την Φιλαρέτη Χρονάκη – Δαφέρμου, και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες, σύμφωνα με τον ΟΕΥ:

Από την  Διεύθυνση Παιδείας – Πολιτισμού και Νέας Γενιάς,  ειδικότερα από το Τμήμα Πολιτισμού – Αθλητισμού, Νέας Γενιάς – Εθελοντισμού – ΚΕΣΑΝ, τα  θέματα Αθλητισμού (άρθρο 13.2)

Οι ανωτέρω αντιδήμαρχοι:

 1. Θα κατευθύνουν και θα ελέγχουν σε συνεργασία με την Γενική Γραμματέα του Δήμου το αντίστοιχο προσωπικό σε θέματα της αρμοδιότητας τους.
 2. Θα έχουν την εποπτεία και την ευθύνη, για την τήρηση των κανόνων υγιεινής & ασφάλειας των υπαλλήλων που υπάγονται στις Δ/νσεις τους.
 3. Εκτός του δημάρχου και όλοι οι αντιδήμαρχοι θα τελούν πολιτικούς γάμους.

Ο Δήμαρχος θα υπογράφει όλες τις συμβάσεις άνω των 15.000 ευρώ.

Όλοι οι Αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται για την παραλαβή κάθε είδους εγγράφων που αφορούν το Δήμο, την υπογραφή εγγράφων, βεβαιώσεων πιστοποιητικών κ.λ.π. στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους .

Β. Ορίζoυμε ως εντεταλμένους συμβούλους του Δήμου Ηρακλείου, με θητεία εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και συγκεκριμένα από 03.01.2024 μέχρι 31.12.2024, ως εξής:

1.Τον δημοτικό σύμβουλο Νικόλαο Κονταράκη για θέματα διασύνδεσης με τα Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα.

 1. Τον δημοτικό σύμβουλο Ανέστη Κιούλπαλη για θέματα οργάνωσης και υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας Υγείας.
 1. Την δημοτική σύμβουλο Αικατερίνη Δουλγεράκη για θέματα Ισότητας των Φύλων και για την Υποστήριξη και Ασφάλεια στην εργασία.
 1. Την δημοτική σύμβουλο Πελαγία Βοργιά για θέματα πρόληψης στο Νεανικό Πληθυσμό.
 1. Τον δημοτικό σύμβουλο Γεώργιο Βλαχάκη για θέματα Νέας Γενιάς και οργάνωση της Καμπάνιας Ενάντια στη Βία.
 1. Τον δημοτικό σύμβουλο Ιωάννη Σμπώκο για θέματα Δημόσιας Υγείας.

Στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους οι εντεταλμένοι θα συνεργάζονται με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους και τις Υπηρεσίες του Δήμου που έχουν σχέση με το αντικείμενο της ανάθεσης τους καθώς και με την Γενική Γραμματέα του Δήμου.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Γιαλιτάκης.

Η παρούσα να δημοσιευτεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ