Η εσωτερική αναδιοργάνωση μιας επιχείρησης αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση, που απαιτεί συγκεκριμένη μεθοδολογία, εξειδικευμένο προσωπικό και προσεκτικούς χειρισμούς. Όπως αναφέρει το Τμήμα HR της εταιρίας συμβούλων Nepa Economic Consulting η εσωτερική αναδιοργάνωση μιας εταιρίας απαιτεί γνώση, εμπειρία αλλά και εργαλεία είτε αυτό αφορά στην αναδιοργάνωση συγκεκριμένου τμήματος, είτε στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών της κάθε εταιρείας.

Τα βήματα μιας διαδικασίας αναδιοργάνωσης

Η διαδικασία ξεκινά με την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης κάθε εταιρείας, του υφιστάμενου τρόπου λειτουργίας της, τις οργανωτικές και λειτουργικές δομές, τους διαθέσιμους πόρους. Όπως επισημαίνει η Nepa Economic Consulting η διαδικασία συνεχίζεται με την ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου, με τη δημιουργία νέου ιεραρχικού μοντέλου, τη δημιουργία περιγραφών θέσεων εργασίας.

Επίσης, περιλαμβάνει την αναδιοργάνωση των διαδικασιών, τον ανασχεδιασμό εργασιών και αρμοδιοτήτων, τον ορισμό δεικτών απόδοσης κλπ. Η διαδικασία αναδιοργάνωσης μιας εταιρίας κάθε μεγέθους απαιτεί την καταγραφή του οράματος της εκάστοτε διοίκησης, τον προσδιορισμό και την προτεραιοποίηση των στόχων, με την εταιρία συμβούλων που έχει αναλάβει, να αποτελεί αρωγό και συνοδοιπόρο με τον επιχειρηματία προς την επίτευξη αυτών. Η Nepa ανακοίνωσε την ένταξη στο ενεργό στελεχιακό δυναμικό της, του Γεώργιου Κοκκώνη, στη θέση του HR Director, με πολυετή εμπειρία κι επιτυχημένη πορεία σε ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις στη διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού, με στόχο την συνεισφορά όχι μόνο στη βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών της εταιρείας, αλλά και στην παροχή στοχευμένων προτάσεων και λύσεων σε σημαντικά προβλήματα των πελατών της.

φωτογραφία αρχείου